Wydawca:
Instytut Narządów Zmysłów
ul. Mokra 1, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Współpraca:
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Redakcja

Henryk Skarżyński – Redaktor Naczelny
Jolanta Chyłkiewicz – Zastępca Redaktora Naczelnego
Aneta Olkowska – Sekretarz Redakcji

Skład i przygotowanie do druku

Monika Miąskiewicz

Prenumerata i reklama

Ewelina Czerwińska
tel. 22 463 53 24
e-mail: e.czerwinska@csim.pl

Adres Redakcji

Światowe Centrum Słuchu
Zespół ds. Redakcyjnych
Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn
tel. (22) 276 95 81 (82), fax (22) 356 03 67

http://slysze.inz.waw.pl
e-mail: redakcja@inz.waw.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych artykułów, zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania zmian redakcyjnych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.